top of page

EĞİTİM ÖĞRETİM

1. Sınıf

Anaokulundan sonra okul hayatına ilk adımın atıldığı, ilk heyecanların yaşandığı bir süreci içerir.


Düzce Özel Su Damlası İlkokulunda birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin
okul kültürüne alışmaları, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri, kendilerini güvende
hissetmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları
konularındaki gelişimleri için uygun ortamlar sağlanır.


Öğrencilerimiz Türkçe derslerinde, okuma, okuduğunu anlama, yazma,
dinleme, konuşma, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirirler. Okuma-
yazma öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi” kullanılır. Öğrenciler sesten hece,
kelime ve cümle oluşturarak anlamlı cümle kurma çalışmaları yaparlar. Temel dil
bilgisi kurallarını öğrenirler ve uygularlar. Öğrenme tarzlarına ve seviyelerine uygun
olarak okuma ve yazma becerilerinin gelişimi için fırsatlar elde ederler. Bireysel,
akran, öğretmen değerlendirmeleriyle dönüşümlü düşünme yaparak değerlendirme
sürecine katılırlar. Derslerin işlenişinde eğitici oyunlar, yaratıcı drama çalışmaları,
soru-yanıt, araştırma, gözlem yapma tekniklerinden faydalanılır.


Matematik dersinde öğrencilerimiz somut malzemelerle çalışarak çıkarma,
toplama, problem çözme ve ölçme gibi matematiğin temel becerilerini kazanırlar.
“Her çocuk matematiği öğrenebilir ve matematik hayatın içindedir” ilkesinden
hareketle matematiğin eğlenceli, zevkli bir ders olduğu fark ettirilir. Öğrencilerin
gelişimlerine, deneyimlerine, öğrenme tarzlarına uygun olarak matematiğe dair anlam
oluşturma, sembole dönüştürme ve uygulama basamaklarını kullanarak dersler
işlenir.


Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerimiz aktivitelerle sorgulama, gözlem yapma,
veri toplama, veri kaydetme, soru sorma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
yaparlar. Öğrendikleri konularla yaşadıkları çevreye, doğaya, insanlara, insanların
yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları, sorgulamaları yeni bir
bakış açısı geliştirmeleri hedeflenir. Deney aktiviteleri ile birer bilim adamı gibi
düşünerek Fen dersine ilk adımlarını atarlar.


Birinci sınıfta İngilizce dersinde öğrencilerimizin anasınıfında tanıştıkları İngilizce
dilini geliştirmeleri, kelime dağarcıklarını genişletmeleri ve konuşulan dili genel olarak
anlamaları hedeflenmektedir. İlk dönem dinleme ve konuşma becerileri üzerine
yoğunlaşırken ilk dönemin sonuna yaklaşıldığında okuma ve yazma becerilerini de
etkin bir şekilde geliştirilmektedir. Kullanılan ders ve çalışma kitaplarına ek olarak
hikâye kitapları, dile hakimiyetlerini artırmak, edebi bakış açılarını geliştirmek ve
okuduğunu anlamalarını sağlamak amacıyla kullanılır. Sınıf içi takip edilen kaynakların

eşliğinde öğrencilerimiz çeşitli proje, etkinlikler ve sunumlarla dili etkili kullanmayı
öğrenirler. Show ant Tell, Who Wants to be a Millionarre ve Picture Hunters
bunlardan sadece birkaçıdır. Teknoloji kullanımı her grupta olduğu gibi 1.
Sınıflarımızda da programımıza entegre edilmiştir. İngilizce derslerinde çok çeşitli
oyun ve aktiviteler, şarkılar, videolar, görseller ve oyun kartları kullanılmaktadır.
Ders içi araçlar İngilizce Öğretmenlerimiz tarafından grubun dinamiğini dikkate alarak
hazırlanmaktadır.
Sene sonuna gelindiğinde öğrencilerimiz yıl içinde yaptıkları çalışmaları öğretmenleri
eşliğinde ailelerine sunarlar.

Birinci sınıfta Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, fiziksel aktivitelerden
önce ve sonra kıyafet değiştirmeyi, ısınma yapmayı, fiziksel etkinliklerde sıvı
tüketmenin önemini, kendilerini ve başkalarını riske atacak hareketlerden kaçınmayı,
vücudunun farklı bölümlerini kullanarak denge ve nesne kontrolü gerektiren
hareketleri öğrenirler. Farklı fiziksel aktiviteler yaparak basit kurallı oyunlar oynarlar.
Genel düzen ve sıralanmalar ile ilgili alıştırmaları yaparlar, Ritmi kavrar, öğrendiği
hareketleri uygular, esnetme hareketlerini doğru bir şekilde yapar. Bireysel ve eşli
olarak top alıştırmaları yapar. Çeşitli nesnelerin üzerinden atlayarak ve atından
geçerek koşar. Jimnastik ile ilgili duruşları yapar. Grupla birlikte oynanan oyunlara
katılır. Müzik ve ritme uygun doğaçlama figürler yapar.

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz ilkokula başlamanın heyecanı ile
insanların hangi görsel sanat yolları ile kendilerini ifade ettiklerini öğrenirler.
Öğrencilerin sanatsal düzeylerine uygun, eğlenceli etkinlikler yapılara dersler işlenir.
Farklı sanat dalları ve sanatçıları inceleyerek keşfeder ve edinilen bilgileri
çalışmalarına aktarırlar.


1.sınıfta Müzik dersinde öğrencilerimizle çevresindeki ses kaynakları ve ses
kaynaklarının farklı özelliklerini keşfetmeleri, birbirinden ayırt etmeleri,
isimlendirmeleri doğrultusunda çalışmalar yapılır. Aynı zamanda temel müzik
becerilerini ve bestecileri öğrenirler. Enstrüman çalma ve enstrümanların sesleri
arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenerek okul içi etkinliklere katılırlar. Öğrenciler
düzenli ritimlerle eşlik ederek enstrüman çalma becerilerini geliştirirler. Hız ve gürlük
terimlerine dikkat ederek gruplar halinde şarkılar söylerler. Öğrenciler tek başına şarkı
söyleme becerilerini geliştirirken şarkılara uygun hareketler yaratarak dans ederler.

 

Satranç Dersi öğrencilerimize “Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu
geliştirir, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır, süratli, doğru ve
çabuk düşünebilmelerine yardımcı olur. Öğrencilerimizin olaylara doğru yorumlarla
yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Satranç Dersi Kişiliği ve karakteri olumlu yönde
etkiler ve geliştirir, öğrencilerin kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel

güç ve yeteneklerini açığa çıkarmalarına ve bireysel doğru kararlar alabilmelerine
yardımcı olur, dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır,
diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Kişileri düşünen,
araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir
ortam hazırlar. Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla
varılabileceğini gösterir. Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini
benimsetir.


Öğrencilerimiz yoga dersinde klasik yoga duruşlarının çocuk için
uyarlandığı aynı zamanda eğlence, disiplin, kendine güven, sorumluluk
duygusuyla birleştiği hareketler bütününü öğrenir. Amaçlanan beden,
akıl, ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu dengeyle yaşamını
devam ettirmesini sağlamaktır.

 

2. Sınıf

İkinci sınıfta öğrencilerimiz Türkçe derslerinde, okuma, dinleme, konuşma ve
yazma becerilerini geliştirirler. Dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçe’yi
doğru ve etkili kullanırlar. Yapılan dil çalışmalarıyla iletişim kurma becerilerini
geliştirirler. Öğrenciler okuma ve anlama, düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme,
etkin dinleme ve kendilerini sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştirirler. Duygu ve
düşüncelerini yazılı olarak ifade ederler. Derslerimizde; sesli okuma, sessiz okuma,
paylaşarak okuma, serbest okuma, soru – cevap, araştırma, anlatım, rol yapma,
drama, gözlem gibi teknikler kullanılır. Öğrenciler yaşam boyu okuma ve araştırmaya
yönelik becerilerinin temellerini oluşturmaya başlarlar.


Matematik dersinde öğrencilerimiz öğrenme sürecinin merkezinde bulunarak
ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejilerinden yararlanırlar.
Öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenir, kavramları netleştirir matematiksel becerilerini
günlük yaşantılarından yola çıkarak deneyimleme fırsatı bulurlar. Öğrenme süreçleri
disiplinler üstü ilişkilendirme temel alınarak planlanır. Dört işlem, problem çözme,
ölçme ve tahmin etme ele alınan başlıca konular arasındadır.


Hayat Bilgisi dersi, Sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek
öğrenme isteği kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler yaşadıkları çevreye, doğaya,
insanlara, insanların yaşam biçimlerine, geleneklerine, kültürlerine ilgi duymaları,
sorgulamaları, ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk
üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri
kazanırlar.

İkinci sınıf İngilizce programı Main Course ve Skills dersi olarak iki farklı dersten
oluşmaktadır. Öğrencilerimizin dili günlük hayatta etkin kullanabilmesi, konuşmayı,
yazmayı ve görsel dili etkili bir iletişim için adapte edebilmesi hedeflenir. Çeşitli ders
ve çalışma kitaplarına ek olarak hikaye kitapları kullanılmaktadır. Öğrenci merkezli
olarak takip edilen İngilizce derslerinde okuma ve yazma becerilerinde vurgulanan dil
yapılarını günlük hayata aktarmaları ve hikaye kitapları ile öğrencilerimizin okuma,
anlama, analiz, yazılı ve sözel yorum yapma becerileri geliştirilir. Sınıf içi takip edilen
kaynakların eşliğinde öğrencilerimiz Show and Tell, Who Wants to be a Millioanarre
ve Picture Hunters adlı çeşitli proje, etkinlikler ve sunumlarla dili etkili kullanmayı
öğrenirler. Ayrıca yazı becerilerini geliştirmek adına dönem içinde Spelling Bee
(Heceleme) çalışmaları yapılır. Kelimeler ünitenin en sık kullanılan kelimelerinden
seçilir ve öğrencilerimizin öğrendikleri bu kelimeleri yazarak pratik etmelerine ve
cümle içinde kullanmalarına fırsat verilir. Teknolojiyi İngilizce eğitimine dahil ederek
online verilen ödevler, videolar, şarkılar ile dersler zevkli hale getirilir. Ders içi araçlar
öğretmenlerimizin özenli çalışmaları ile oluşturulur. Her dönemde üçer adet olmak
üzere dört dil becerisinin ölçüldüğü sınavlar yapılmaktadır. Sene sonunda
öğrencilerimiz aileleri ile sene içinde yürüttükleri çalışmaları aileleri ile portfolyo
sunumları ile paylaşırlar.

İkinci sınıf Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, beceri, koordinasyon,
dikkat, algılama, reaksiyon, küçük kas gruplarını ve ritim duygularını geliştiren
çalışmalar yapar. Egzersiz öncesinde ve sonrasında vücutlarına karşı sorumluluklarını,
düzenli egzersizin sağlıkları üzerindeki önemini, koşma, atlama, atma gibi
bireysel/eşli olarak dengeleme hareketlerini, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak
oyunlar oynamayı, nesneler ve diğer insanlar arasında güvenli bir şekilde hareket
etmeyi öğrenirler. Oyunlara aktif katılım göstererek, boş zamanlarını da sportif
etkinliklerle geçirirler.


Görsel Sanatlar dersinde üniteler sınıf seviyesine göre değişim gösterir.
Öğrenciler farklı teknikleri deneme fırsatı bulacakları bir yolculuğa başlarlar. El
becerilerini geliştirici, hayal dünyalarını geliştirici farklı uygulamalar yaparlar.


2.sınıfta Müzik dersinde öğrenciler şarkı söyleme becerilerini geliştirirler.
Çevresindeki ses kaynakları ve ses kaynaklarının farklı özelliklerinin keşfedilmesi,
isimlendirilmesi ve birbirinden ayırt edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır.
Şarkılara küçük vurmalı enstrümanlarla eşlik ederken öğrendikleri ritim kalıplarını
kullanarak kendi ritim bestelerini oluştururlar. Farklı formlarda şarkılar dinler ve bu
formlara uygun hareketler yaratırlar. Eğlenceli aktivitelerle notaların portedeki
yerlerini ve değerlerini öğrenirler.

3. Sınıf


Türkçe dersinde ana dillerinin daha etkili kullanır, okuma yazma becerilerini geliştirirler, kelime dağarcıklarını zenginleştirirler, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını doğru olarak anlama gücü kazanırlar.


Vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma ve anlama
becerisi edinirler. Farklı yazı türlerini inceleyerek okuduklarıyla bağlantı kurarlar.
Hayal güçlerini kullanarak sayfa düzeni ve yazım kurallarına uygun yaratıcı yazılar
yazarlar. Dil bilgisi ve sözcük bilgisini bağlam içinde ve günlük yaşamla ilişkilendirerek
not almayı ve beden dilini etkin kullanmayı öğrenirler. Ünitelerle ve günlük yaşamla
bağlantılı dinleme ve konuşma aktiviteleri yaparak, etkili görsel sunular hazırlayarak
kendilerini iyi ifade edebilme, çıkarımlarda bulunabilme, sorunları çözebilme
becerilerini geliştirirler.


Matematik dersinde konuları (örüntüler, sayılar, dört işlem, problem çözme,
ölçme, tahmin etme, grafik, Geometri konuları) sorgulayarak ilerler ve günlük hayatla
ilişkilendirirler. Görsel, işitsel pek çok materyalle Matematik dersinin bilgi ve
kavramlarını keşfetme yoluyla öğrenirler. Dersler, öğrencinin problemi anlamasına,
problem çözme becerisini geliştirmesine, bir problemin alternatif çözüm yollarının
araştırılmasına olanak verecek şekilde işlenir.

 

Fen Bilgisi dersi, öğrencilerin gözlem yapma, gözlem sonuçlarını kaydetme,
tahminleri ile gözlemlerini karşılaştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme gibi bir dizi
beceriyi geliştirmelerini hedefler. Öğrenciler belirlenen konuları, bilimsel olay ve
olguları neden-sonuç ilişkileri kurarak öğrenecekleri aktivitelerle derinlemesine
öğrenirler. Derslerde yer alan konular gündelik hayatla ilişkilendirilerek işlenir. Dersler
etkinlik temelli olup, öğrencilerin bilimsel araştırmalar yapmalarını sağlar. Öğrencilerin
yaşadıkları çevreye olan bağlarını güçlendirir.

 

Üçüncü sınıf İngilizce programımızda ikinci sınıf programının devamı olarak
Main Course ve Skills olmak üzere iki farklı dersten oluşmaktadır. Main Course dersi
dil yapılarının ve yazma çalışmalarının vurgulandığı; Skills dersi, Main Course dersinde
öğrenilen dil kalıplarının günlük kullanıma transfer edilip, okuma ve anlama
becerilerinin geliştirilmesi temeline dayandırılmıştır. Çeşitli kaynaklar, hikâye kitapları
ve öğretmenlerimizin geliştirdiği çalışmaların ve teknoloji araçlarının da dahil edildiği
zengin bir ders içeriği takip edilir. Bunun yanı sıra İngilizcenin sadece bir ders
olmadığını vurgulamak ve dili gerçek yaşamda kullanabilmelerine ortam sağlayan
etkinlikler uygulanır. Show and Tell, Who Wants to be a Millioanarre ve Picture
Hunters adlı çeşitli proje, etkinlikler ve sunumlar bunların birer örneğidir. Her ünitenin
en sık kullanılan kelimelerinden seçilen heceleme (Spelling Bee) çalışmalarına üçüncü
sınıfta da devam edilmektedir.

Öğrencilerimizin kendilerini uluslararası standartlarda CEFR kriterlerine göre
değerlendirmeleri programımızın önceliğidir. Cambridge Young Learners sınavlarına
yönelik çalışmalar öğretmenlerimiz tarafından etkin ve verimli şekilde
yürütülmektedir. Üçüncü sınıflarımız Young Learners Starters sınavlarına yönelik
hazırlanırlar. Ayrıca her dönemde üçer adet olmak üzere dört dil becerisinin ölçüldüğü
sınavlar yapılmaktadır Yıl sonunda portfolyo sunumları ile öğrencilerimiz yıl içinde
yaptıkları çalışmaları aileleri ile paylaşırlar.

Üçüncü sınıf Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, ısınma hareketlerini
lider eşliğinde yapmayı, egzersiz yaparken vücutlarında meydana gelen temel
değişiklikleri ve farklı aktivitelerin, araç – gereçlerini güvenli kullanma kurallarını
öğrenirler. Yer değiştirme ve dengeleme hareketlerini farklı yön, hız ve kuvvetlerde
yapmayı, temel spor branşlarının malzemelerini, fiziksel etkinliklerde vücut kontrolünü
sağlayarak hareket etmeyi öğrenirler. Oyunlara aktif katılım göstererek, sağlıklı
yaşamanın yollarını belirlerler.


Görsel Sanatlar dersinde öğrenciler sanatçıların çalışmalarında yaşadıkları
dönemin izlerini, eserlerine nasıl yansıttıklarını incelerler. Görsel biçimlendirme
öğelerinin kullanımının sanatçılara göre farklılıklar gösterdiğini anlarlar. Tarihi yapıtlar
ve müzelerdeki eserlerin farklı hikayeleri olduğunu fark ederler.
Üçüncü sınıfta Müzik dersinde, öğrenciler nota bilgilerini geliştirmeye, ses
eğitimi ve perküsyon becerilerini öğrenirler. Dinlediği müziklere yönelik tempo
değişiklikleri, dinamik değişiklikleri, benzer ve farklı yapıdaki ezgisel ve melodik
kalıpların fark edilmesi gibi analiz yeteneğini geliştirici etkinlik yaparlar.
Enstrümanların farklı gruplardan oluştuğunu ve temel öğeler olan hız, gürlük ve
yükseklik kavramlarını öğrenirler. Farklı müzik dönemlerinden klasik müzikler
dinleyerek dinleme becerilerini geliştirirler. Müziğin formları üzerinde düşünerek ve
“yaratıcılık” tutumlarını kullanarak verilen bir müzik için söz ve hareketler bulurlar.
Uluslararası ve geleneksel şarkılar öğrenerek şarkı dağarcıklarını zenginleştirirler.

 

4. Sınıf


Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz Türkçe dersinde, Türkçe’nin doğru kullanımı
ile ilgili fark ettikleri temel becerilerin tekniklerini kullanmaya teşvik edilirler.
Öğrenciler; sözel iletişim (dinleme ve konuşma), yazılı iletişim (okuma ve yazma),
görsel iletişim (izleme ve sunuş) becerilerini geliştirirler. Yazım kurallarının

uygulanmasına ağırlık verir, dilin kullanımı ile ilgili konuları ayrıntılı biçimde ele alırlar.
Not alma, okuma ve dinleme teknikleri ve görsel sunular hazırlama becerileri bu sene
içerisinde daha da gelişir. Dersler işlenirken tartışma, sorgulama, ilişkilendirme,
eleştirme becerisi kazanma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.


Matematik dersinde öğrencilerin matematiği bir düşünce tarzı olarak
kullanmaya başlamaları amaçlanır. Matematiksel işlemler ve problemler arası
bağlantılar kurmada yetkinlikleri artar. Doğal sayılar dışındaki kesir sayılarını ve
ondalık kesir sayılarını tanırlar. Geometrik şekillerin çevre hesaplamalarını bu seviyede
öğrenirler. Öğretim programımızda somuttan soyuta ilkesini gerçekleştirebilmek için
değişik materyalleler ve günlük yaşamla ilişkilendirilerek dersler işlenir. Dersler,
gözlem yapmalarına, yaparak yaşayarak öğrenmelerine, konuyu keşfetmelerine,
bilgilerini günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmelerine, merak ve ilgi duymalarına olanak
sağlayacak şekilde işlenmektedir.


Fen Bilimleri dersi, öğrencilerin bilmeye ve anlamaya istekli olmalarını,
çevresini oluşturan her şeye değer vermelerini, mantıklı ve eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmelerini ve bilimsel değerlere sahip olmalarını amaçlar. Sorgulama,
bilimsel incelemenin ve anlayışın merkezinde yer alır. Öğrenciler, konuyu deneyler ve
oyunlar yoluyla keşfeder, öğrendikleri bilgileri günlük yaşantılarıyla ilişkilendirirler.
Sosyal Bilgiler dersinde ünite konuları sosyal yaşamda etkin, üretken,
haklarını ve sorumluluklarını bilen öğrenciler olabilmeleri için yapılandırılmıştır.
Öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeleri, bilgiye ulaşım tekniklerini
öğrenmeleri ve kullanmaları hedeflenir.


Dördüncü Sınıf İngilizce derslerimiz Main Course ve Skills dersleri olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Main Course derslerinde okuma, yazma, dinleme ve dil bilgisi
vurgulanırken Skills derslerinde dil yapılarını aktif biçimde kullanılması, çeşitli proje ve
sunumlarla Main Course derslerinde işlenen içeriği pratiğe dökmeleri hedeflenir.
Öğrencilerimizin kendilerini uluslararası standartlarda CEFR kriterlerine göre
değerlendirmeleri programımızın önceliğidir. Cambridge Young Learners sınavlarına
yönelik çalışmalar Skills derslerinde öğretmenlerimiz tarafından etkin ve verimli
şekilde yürütülmektedir. Dördüncü sınıflarımız Young Learners Movers sınavlarına
yönelik hazırlanırlar. Öğrencilerimizin ‘’Yaşayan İngilizce’’ mottosuyla dilin içselleştiği
bir eğitim öğretim ortamının keyfini yaşamaları için Show and Tell, Who Wants to be
a Millioanarre ve Picture Hunters adlı çeşitli proje, etkinlikler ve sunumları
gerçekleştirilir. Ayrıca her ünitenin en sık kullanılan kelimelerinden seçilen heceleme
(spelling bee) çalışmaları dördüncü sınıflarımız da uygulanmaktadır. Çeşitli kaynaklar,
hikâye kitapları ve öğretmenlerimizin geliştirdiği çalışmaların da olduğu zengin bir
ders içeriği takip edilir. Teknolojiyi İngilizce eğitimine dahil ederek online verilen

ödevler, videolar, şarkılar ile dersler zevkli hale getirilir. Ayrıca her dönemde üçer
adet olmak üzere dört dil becerisinin ölçüldüğü sınavlar yapılmaktadır Yıl boyunca
İngilizce derslerinde yaptıkları projeleri dönem sonuna geldiklerinde aileleri ile
paylaşırlar.


Dördüncü sınıf Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, ısınma hareketlerini
belli bir sıra ile yapmayı, sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yapılması gerekenleri
(dinlenme, dengeli beslenme ve egzersiz), aktivitelerde çevre ve kendi güvenlik
önlemlerini almayı, yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyelerde göstermeyi,
sıçrama, atma ve koşma etkinliklerini, bedensel çeviklik, koordinasyon ve denge gibi
temel jimnastik becerilerini, hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri kontrol
etmeyi öğrenirler. Kişisel sağlığımızı geliştirmek için gerçekçi hedefler ve stratejiler
belirlerler.


Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz her kültürün kendine has özellikleri
olduğunu fark ederler, sanatçı ve eserlerine nasıl yansıdığını, portre, peyzaj,
natürmort, betimsel sanat eserlerini incelerler.


Dördüncü sınıfta Müzik derslerinde öğrencilerimiz farklı ritim kalıpları
öğrenirler. Bireysel ve grup çalışması yaparlar. Özel gün ve haftalar ile ilgili şarkılar ve
marşlar öğrenirler. Nota okuma bilgilerini geliştirmeleri için farklı ritimlerden oluşan
solfej parçalarını söylerler. Seslerin temel özelliklerini öğrenir ve bu konuda çeşitli
deneyler yaparlar.

Akıl Oyunları dersi öğrencilerimize paylaşma, merhamet, centilmenlik,
kurallara uyma, mantık yürütebilme, yenilgiyi kabullenebilme, motivasyon, problem
çözme becerileri gibi pek çok özellik kazandırmaktadır. Akıl oyunları dersi ile
öğrencilerin derslerinde ve sınavlarında başarılı olabilmeleri için çok önemli görünen
özel gelişim alanlarını ( Uzaysal algılama / simetri / konsatrasyon / mantık yürütme /
eşleştirme / hızlı düşünme / tahmin / hafızada tutma /savunma / sistemli ve
doğaçlama gelişen sorunlara karşı çözüm üretme / taktik geliştirme / kısa ve uzun
vadeli strateji üretme / dikkat toplama / şekil tanıma /soyut düşünce / direnme hayal
gücü karar verme ) destekler. Akıl oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl
yürütmeye dayanmaktadır. Geçmişte öğrenilen problem çözme yöntemleri akıl
oyunlarını çözebilmek için az veya çok fayda sağlayabilse de akıl oyunları ezbere
dayalı bir ders değildir. Akıl oyunlarını bu kadar eğlenceli kılan da sürekli değişen
türleri ve zorluk seviyeleri olmasıdır. Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile
birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır.

Akıl oyunları dersinin ve etkinliklerinin temeli problem çözmedir. Problemi sadece
sayılar ve şekillerle değil gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak öğrencilerin
problemleri gerçek dünya sorunlarıyla öznelleştirmeleri sağlanmaktadır.
Öğrencilerin uzun vadede problem çözmede başarılı olmalarını sağlamak için problem
çözmenin temel aşamaları kavratılmaktadır.

Akıl oyunları dersi ayrıca öğrencilerin akranlarıyla beraber vakit geçirmelerine,
sosyalleşmelerine, enerjilerini ekran başından ziyade arkadaşlarıyla sosyal ortamlarda
geçirmesine de imkan tanıyacaktır.

21.Yüzyıl Becerileri


21. Yüzyıl becerileri için Aralık 2009 da yayınlanan Partnership for 21st Century Skills
Framework esas alınmıştır. Bu beceriler öğrencilerimizin bu yüzyılda hayatta başarılı
olmaları için gerekli olan becerileri özetmektedir. Aşağıdaki listedekileri yerine
getirebilen öğrenciler yetiştirmek eğitim ve öğretim misyonumuzun bir parçasıdır. Bu
becerileri eğitim ve öğretim programlarımızın içinde, öğretim dışı programlarımızda ve
diğer aktivitelerde planlı bir şekilde vermemiz gereklidir.


Öğrenme ve İnovasyon Becerileri


Öğrenme ve inovasyon becerileri öğrencilerimizi yeni yüzyıldaki komplex yaşam ve de
iş yaşamlarına hazır olmaları için gerekli olan becerilerdir. Yaratıcılık, kritik düşünme,
iletişim ve işbirliği becerileri öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için zorunluluktur.

 

Yaratıcılık ve İnovasyon

 

Yaratıcı Düşünmek
Değişik fikir yaratma teknikleri (beyin fırtınası) kullanma,
Yeni ve faydalı fikirler yaratma (radikal ve marjinal fikirler)
Kendi fikirlerini geliştirmek ve de yaratıcı çabaları maksimuma yükseltmek için
detaylandırma, analiz etme, değerlendirme ve de ayrıntılandırma

 

Diğerleri ile Birlikte Yaratıcı Çalışmak
Yeni fikirleri geliştirmek, uygulamak ve başkalarına etkili bir şekilde iletmek,
Yeni ve değişik fikirlere açık ve duyarlı olmak, grup verilerini ve değerlendirmelerini
işin içine dahil etmek
İşte orijinallik ve yaratıcılık göstermek ve yeni fikirleri uygulamaktaki gerçek hayat
sınırlarını anlamak.

Başarısızlığı, bir deneyim edinme tecrübesi olarak görmek, yaratıcılık ve inovasyonun
ufak başarılar ve sık başarısızlıklardan oluşan bir döngü olduğunu anlamak.

 

İnovasyon Uygulamak
İnovasyonun oluşabileceği alanlarda, somut ve kullanılabilir katkısı olabilecek yaratıcı
fikirleri kullanmak.


Kritik Düşünme ve Problem Çözme
Etkili Düşünmek
Duruma uygun olan farklı düşünme tipleri kullanmak (tümevarım, tümdengelim..vs)

 

Sistemsel Düşünmek
Karışık sistemlerde, parçaların nasıl birlikte çalışarak sonuçlar ürettiğini analize etmek

 

Karar ve yargılara varmak
Delilleri, tartışmaları, iddiaları ve düşünceleri etkili bir şekilde analiz etmek ve
değerlendirmek,
Ana alternatif görüşleri analiz etmek ve değerlendirmek,
Bilgi ve görüşler arasındaki bağlantıları sentezlemek,
Bilgileri yorumla ve iyi analizlere göre sonuca varmak,
Öğrenme tecrübelerini ve prosesleri kritik olarak değerlendirmek,

 

Problemleri çözmek
Alışılmamış problemleri, hem geleneksel hem de yaratıcı yöntemler ile çözmek,
Farklı görüşleri, çözümlemek için önemli soruları belirleme ve sormak,

 

İletişim ve İşbirliği
Net iletişim kurmak
Farklı form ve bağlamlarda, fikir ve düşüncelerini, sözlü, yazılı veya sözsüz iletişim
becerilerini kullanarak, ifade etmek.
Bilgi, değer, yaklaşım veya niyetlerin anlamını çözebilmek için etkili dinlemek,
İletişimi farklı amaçlar için kullanmak (bilgilendirme, yönetme, ikna etme, motive
etme..vs)
Farklı medya ve teknolojileri kullanma, bunların muhtemel etkilerini tahmin etmeyi
öğrenmek,
Farklı çevrelerde etkili iletişim kurmak (farklı dillerde dahil olmak üzere)

 

Başkaları ile İşbirliği Yapmak

Farklı takımlar ile birlikte etkili ve saygılı çalışma becerini göstermek,
Ortak hedef için gerekli fedakarlıkları yapma uyumluluğunu ve gönüllülüğü
göstermek,
Birlikte çalışma için sorumluluk paylaşımlar ve de her takım ferdi tarafından yapılan
kişisel katkılara değer vermek.

1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
21.Yüzyıl Becerileri
bottom of page