top of page

ÖĞRENME PERFORMANISINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ÖĞRENME PERFORMANSINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:
 
Bilgi kadar beceri gelişiminin önemini benimseyen Su Damlası Eğitim Kurumları’nda,
öğrencilerimizin öğrenme performanslarının gelişimini sağlayan ve gelişimlerinin her
yönünü destekleyen bir eğitim programı hedeflenmektedir. Eğitim programımızda
öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları belirlenmekte ve bu
farklılıklardan yola çıkarak etkinlikler oluşturulmaktadır. Yaptığımız bu çalışmalarla
öğrencilerimizin düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bunun olumlu şekilde
akademik ve sosyal hayatına yansımasını hedeflemekteyiz.
 
OKUMA PROGRAMI:
 
İlkokul sınıflarımızda yürütülen bu program ile öğrencilerimize kitapların büyülü
dünyasını tanıtmak, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma becerilerini
geliştirmede onlara destek olmak hedeflenmektedir.
 
Her öğretim yılı başında, her seviye için belirlenen kitaplar, her öğrenci tarafından
alınır. Yıl boyunca bu kitaplar Türkçe dersleri içerisinde farklı etkinliklerle ele alınır ve
her yönüyle incelenir.  Böylelikle öğrencilerimizin okuduğunu anlayan, fikir üreten,
eleştirel bakabilen, tartışan, ön bilgileri ile okudukları arasında ilişkiler kuran ve yeni
anlamlara ulaşan okuyucular olmaları için destek verilmektedir. Okuma Programı
kütüphane dersleri ile desteklenir.


ETÜD PROGRAMLARI:
 
Özel Düzce Su Damlası İlköğretim Kurumları’nda öğrencilerin akademik yönden
bireysel gelişimleri önemlidir.  Bu nedenle öğrencilerimize bireysel ihtiyaçlarına
yönelik hizmet verebilmek için okul idaresi tarafından belirlenen gün ve saatlerde
bireysel ETÜT çalışması yapılmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilerin ihtiyaç
duydukları konularda destek vermeyi sağlamaktır. İlkokulda 1-2.sınıflar için ve 3-
4.sınıflar için haftada iki etüt saati bulunmaktadır. Bu etüt saatlerinde öğrenciler
ihtiyaç alanlarına uygun olarak gruplara ayrılır ve eksik konularını tamamlamak üzere
etüte alınırlar. Yine öğrenciler İngilizce dersi için de ihtiyaçlarına yönelik etüte
alınırlar. 3. ve 4. Sınıflarda yapılan deneme sınavı sonuçlarına göre de etüd
programına katılacak öğrencilerimiz belirlenirken, yine deneme sınavı sonuçlarına
göre zaman zaman çalışma grupları oluşturularak da öğrencilerimiz akademik olarak
desteklenmektedir.

DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ:


Okulumuz düşünme becerileri dersi ile öğrencilerimizin düşünme becerilerinin yanı
sıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini desteklemeyi onların kendi
potansiyellerinin farkında, bilinçli bireyler olmaları yönünde gelişimlerini sağlamayı
hedeflemektedir. Öğrencilerimize eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı
düşünme, analitik düşünme, sistemli ve bütüncül düşünme, esnek, alternatifli

düşünebilme becerisinin geliştirilmesi, bilme ve öğrenme isteği uyandırarak kişilik
gelişim sürecini desteklenmesi hedefimizdir.


DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA:
 
Her eğitim ve öğretim yılı başında, öğrencilere bütünsel bir öğretim ortamı sağlamak
üzere dersler arasında, uygun konularda birbirleriyle ortak planlamalar yapmaları
sağlanır ve yıllık planlara yerleştirilir. Yıl içinde bu programa uygun çalışmalar
yürütülür.  Öğrenciler için bilgi eğer anlamlıysa, transfer edilebilir ise ve yaşamla
bağlantısı kurulmuş ise kalıcılığını korur.  Bu nedenle disiplinlerarası çalışmalar önem
taşımaktadır.

YIL SONU BİLİM ŞENLİĞİ:


Özel Su Damlası İlköğretim Okulun ‘da yıl sonu BİLİM ŞENLİĞİ gerçekleştirilecektir.
Bilim şenliklerinin amacı bilimsel uygulamaları öğrenciler ile buluşturarak onlara
bilimsel çalışmalar sürecine dâhil olma cesaretini vermek, öğrencileri tüm bilim
alanında kariyer yapmaya özendirmek, eğlenceli uygulamalarla öğrencilerin bilime,
bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine
katkıda bulunmaktır.  Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, farklı bir ortamda
arkadaşları ve aileleri ile paylaşmaları, kendi ürünleri olan bu çalışmalardan gurur
duymaları ve bilgilerini transfer etmeleri için olanak sağlar.  Sunum becerilerini
geliştirerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Her seviyenin disiplinlerarası
çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği, bazı bölümlere özgü
etkinlikler, bilimsel araştırma tekniklerine uygun yürütülen bilimsel araştırma
çalışmaları yer alacaktır. 

ÜRÜN DOSYASI:


Öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri
gösteren başarılarının koleksiyonudur. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi
sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı
zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır. Öğrencinin
gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlar. 
 
 
PORTFOLYO ÇALIŞMALARI:


Yıl sonunda öğrencilerin düzenledikleri ürün dosyalarına dönüşümlü düşünme
çalışmalarını da ekleyerek gelişimsel süreçlerini aileleri ile paylaşması sağlanır.
Öğrencinin yönettiği bu sunumlar, dönem ve yıl boyunca yaptığı öğrencinin ileri
düzeyde çalışmalarından, uygulama seviyesinde çalışmalara kadar farklı seviyelerde
birçok çalışma yer alabilir. Portfolyosunu veli ve öğretmenlerine anlatarak güçlü ve
gelişime açık yanlarını paylaşır. Böylece veliler, çocuklarının yaptığı çalışmalar ve
öğrenme süreçleri ile ilgili fikir sahibi olurlar. Öğrencilerimizin portfolyoları onların

öğrenim süreci içinde, harcadıkları çabayı,  geçirdikleri evreleri ve ilgi alanlarını
yansıtır.


GEZİLER:


Gezi aktivitelerinde amacımız; eğitim-öğretim programında belirlenen amaç ve
kazanımlar doğrultusunda bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif olarak okul saatleri
içerisinde çocukların doğal ortamlarda, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak,
öğretim kadromuzun desteğiyle öğrencilerimizin eğlenirken öğrenmelerine yardımcı
olmaktır. Gezilerimizin okuldaki eğitimi desteklemesi, eğitimin sınıf dışında da devam
etmesi için fırsat yaratmaktır. Belli kazanımlar için planlanmış eğitim gezileri,
konuların daha iyi kavranmasını ve bilginin anlamlı hale gelmesini sağlarlar.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:


Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Ölçme-
değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini ne
anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla
öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile
öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin
katılımı ile programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programın zaman içinde
iyileştirilmesine katkıda bulunur.


ÖLÇME – DEĞERLENDİRMENİN GENEL AMACI:


Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine etkili geri bildirim sağlamak,
öğrencinin performansı hakkında kayıt tutmak ve raporlamak, öğrencilerin öğrenme
sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler öğrendiklerini belirlemek, öğretimi
bireysel farklılıklara göre düzenlemek ve planlamak, öğrencinin dönüşümlü
düşünebilmesine fırsatlar sunmak, öğrenenler olarak öğrenme sürecimizi ve
uygulamalarımızı güçlendirmek, programı sürekli olarak geliştirmektir.


ÖĞRENCİLER İÇİN:
Hedefe ne kadar ulaştığını görmesini, öğrenmeye karşı motivasyon geliştirmesini,
öğrenci – öğretmen arasındaki etkileşimi güçlendirmesi,
günlük yaşamla edindikleri arasında ilişki kurmasını, öğrencinin neye göre
değerlendirileceğini bilmesini sağlamak açısından önemlidir.


ÖĞRETMENLER İÇİN:
Öğrenciyi tanımak, doğru planlama yapmasını sağlamak, öğrenme ortamının
düzenlenmesini sağlamak, hedefine ne kadar ulaştığını görmesini sağlamak,

öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, öğrencilerin öğrenme
biçimlerini tespit ederek farklılaştırma planlamalarını yapmak, öğrenciler hakkında
geri bildirim elde etmek açısından önemlidir.


VELİLER İÇİN:
Çocuklarının gelişim ve değişimleri hakkında somut bilgi vermesi, çocuklarının güçlü
ve gelişmesi gereken yönlerini görmeleri, çocuklarını nasıl desteklemeleri ile ilgili bilgi
edinmeleri, okulun başarısı hakkında bilgi sahibi olmaları, okul, aile ve çocuk
arasındaki iletişimi güçlendirmesi açısından önemlidir. 


ÖLÇME – DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI:
•Çeşitli ve dengeli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.
•Değerlendirme sürecine öğrenciler dahil edilir.
•Ön, süreç ve sonuç değerlendirmelerin sonuçları göz önünde bulundurulur.
•Değerlendirme sonuçları ile ilgili geribildirim verilir.
•Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler, kendi hedeflerini belirlemeleri ve
dönüşümlü düşünme yapmaları için desteklenir.

ÖN DEĞERLENDİRME:   
Öğrencilerin, bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olduğunu belirlemek
amacıyla yapılan sınavdır. İçinde bulunulan yılın müfredat programı ile bir önceki yılın
müfredat programları karşılaştırılır. Karşılaştırılan müfredat programlarını kullanarak
ortak konu başlıkları üzerinden öğrenciler için belirli sayıda sorular hazırlanır ve
Öğrencilerin temel derslerde başarılı olabilmeleri için gerekli ön koşul ve davranışlara
sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılır.  Öğretmenin, öğrenciyi daha iyi
tanıması, Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi,
Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılması, Öğretim yöntemlerinin yeterliliği
konusunda geri bildirim alınması amacıyla yapılmaktadır.

SÜREÇ DEĞERLENDİRME
Süreç değerlendirmeler geriye dönük planlama ve dönüşümlü düşünme
gerçekleştirme bakış açısıyla öğrenilen bilgilerin ne düzeyde olduğunun tespit
edilmesidir. Öngörülen planlamaların öğrenen grubu üzerindeki etkisini tespit etmede
kullanılır. Akran değerlendirme – öz değerlendirme kılma teknikler vb uygulamalar ile
kanıtlar toplanır. Süreç değerlendirme öğrenmenin devam ettiği süreçte gerçekleşir.
Devamlılık gösterir.


SONUÇ DEĞERLENDİRME 

Öğrenen topluluğunda tüm planlama – uygulama aşamaları ile öğretim
tamamlandıktan sonra gerçekleşir. Öğrenilenlerin ölçüldüğü aşamadır. Nelerin
öğrenildiğine ve gelişimin değerlendirilmesine imkan sunar.

ÖLÇME – DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN STRATEJİLER VE ARAÇLAR
STRATEJİLER: 

Öğrencinin öğrenmesiyle ilgili bilgi toplarken kullanılan yöntem ve
yaklaşımlar bütünüdür. Stratejiler seçilirken en uygun araçların hangileri olacağı göz
önünde bulundurulur.


•Gözlemler: Öğretmen çeşitli biçimlerde öğrencileri gözlemler. Bu gözlem geniş açılı
olabileceği gibi yakından birebir gözlem de olabilir. ( Rubrik, kısa gözlem kayıtları,
kontrol listeleri)
•Performans değerlendirmeleri: Hedefe yönelmiş görevlerin önceden belirlenmiş
ölçütlerle değerlendirilmesidir. Birçok becerinin kullanılmasıdır. ( Rubrikler, kısa
gözlem kayıtları)
•Süreç-odaklı değerlendirmeler: Öğrencilerin süreç dahilinde gözlemlenip bu
gözlemlerin kayıt altına alınmasıdır. (Öğrenci günlükleri)
•Seçilmiş yanıtlar: Tek seferlik, tek boyutlu çalışmalardır. ( Testler, kısa sınavlar)
•Açık uçlu uygulamalar: Öğrencilere bir uyarıcı sunulur ve buna özgün bir karşılık
vermeleri beklenir. Yanıt yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema veya çözüm
şeklinde olabilir. ( Portfolyo ürünleri)


ARAÇLAR: Ölçme değerlendirme stratejileri ölçme – değerlendirme araçları
kullanılarak uygulanır.


•Rubrikler: Öğrencileri her alanda derecelendirme için oluşturulmuştur. Öğretmen
tarafından hazırlanacağı gibi öğrenci tarafından da hazırlanabilir.
•Standart oluşturan öğrenci çalışmaları (Örnekler): Diğer örneklerin
değerlendirilmesinde kullanılan öğrenci çalışma örnekleridir.
•Kontrol listeleri: Olması gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurların listeleridir.
•Kısa gözlem kayıtları: Öğrencilerin gözlemlerini temel alan yazılı kısa notlardır. Bu
kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir.


RAPORLAMA:
ÖĞRETMEN- VELİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerin gelişimi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek ya da velilerden bilgi
almak için yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre
belirlenir.


ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

İlk yarıyılın sonunda 3. ve 4.sınıf seviyelerinde bireysel öğretmen – öğrenci görüşmesi
yapılır. Öğretmen öğrencilerine güçlü yönlerini ve gelişmesi gereken yönlerini ileten
geri bildirimlerde bulunur. Toplantı sırasında öğrenci kendi gelişimsel sürecini
değerlendirir. Dönüşümlü düşünme çalışmasına alınan notlar ikinci dönem öğrenci ile
değerlendirilmek üzere arşivlenir.


VELİ TOPLANTILARI
Velilerin tamamını ilgilendiren ortak konuların paylaşımı, öğrencinin öğrenmesi ile ilgili
destek olabileceği alanların paylaşılması ve veli ile ortak kararların alınması için
yapılır.


İkinci dönemin sonunda öğrencilerin düzenledikleri ürün dosyalarına dönüşümlü
düşünme çalışmalarını da ekleyerek gelişimsel süreçlerini aileleri ile paylaşması
sağlanır. Öğrencinin yönettiği bu sunumlar, dönem ve yıl boyunca yaptığı
çalışmalardan seçtiği ürünlerden oluşur. Portfolyosunu veli ve öğretmenlerine
anlatarak güçlü ve gelişime açık yanlarını paylaşır. Böylece veliler, çocuklarının yaptığı
çalışmalar ve öğrenme süreçleri ile ilgili fikir sahibi olurlar.


Türk Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Gereksinimleri


•Öğrencilerin başarısı sınav sonuçları ve performans çalışmalarıyla belirlenir.
•Öğrencilerin başarısını belirlemede kullanılan tüm değerlendirme araçları ve
stratejilerinin öğrencilerin kritik ve yaratıcı düşünmelerini, sorgulamalarını ve problem
çözme becerilerini değerlendirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin değerlendirilmesinde
kullanılan değerlendirme araçları geçerli ve güvenilir olmalıdır. Öğrenim sonucuna
bağlı olarak, öğretmenler cevap anahtarlarını, rubrikleri ve kontrol listelerini geliştirir
ve kullanır.
•Öğretmenler, değerlendirme politikasının temellerine, hedeflere ve dersin öğrenim
sonuçlarına göre öğrencilerin performansını belirlemek amacıyla sınavlar, projeler ve
başka çalışmalar yürütür.
Puanların eş değerleri aşağıda belirtildiği gibidir.
 
PUAN     NOT  NOT
85-100     5      PEKİYİ
70-84       4      İYİ
55-69       3      ORTA
45-54       2      GEÇER

0-44         1      BAŞARISIZ

•1-3. sınıflar için, öğretmen denetimi kapsamında yapılan tüm çalışmalar öğretmen
gözetimine bağlı olarak süreç odaklı değerlendirilir. Sınıf seviyelerinde belirlenen
temel kazanımlar yılda üç period şeklinde genel değerlendirmeler yapılarak öğrencinin
süreçteki gelişimizi izlenir. Akademik çalışmaları tamamlanan dil – matematik ve
hayat bilgisi – fen bilgisi konuları da süreç ve sonuç ölçümlerle öğrencilere ait
değerlendirme dosyalarında tutulur. . Öğrenci değerlendirme dosyalarına süreçte
sağladığı gelişimsel durumları öğretmenleri bir sonraki yıl çalışmalarında göz önünde
bulundurur. Yapılan süreç ve sonuç değerlendirmelere, kazanımı pekiştirmeye yönelik
yapılan çalışmalar eklenir.


4. sınıflar için, öğrencilere bir haftada aldıkları üç ya da daha az konu barındıran
dersler için en az iki sınav yapılır. Haftalık tabloda üçten fazla konu barındıran dersler
için, öğrencilere en az üç sınav yapılır. Her hafta sonu kazanım değerlendirmeleri ve
yılda üç kez de genel değerlendirmelerle süreç değerlendirmeleri tamamlanıp;
sonuçları ÖDEP tarafından istatistik olarak dosyada saklanır. Öğrencilerimizin
değerlendirme sonuçları beşinci sınıfa geçişte okul yönetimine veri olarak aktarılır.

Performans Geliştirme
Ölçme Değerlendirme
Raporlama
bottom of page